کارگاه مدیریت خشم و کنترل خٌلق منفی

کارگاه مدیریت خشم و کنترل خٌلق منفی
آنچه در این دوره خواهید آموخت :

1- آشنایی با تعریف و مفاهیم خشم
2- چگونه خشم ابراز می شود؟
3- آشنایی با گام های عملی مدیریت خشم

پس از طی این دوره و انجام راهکارها " فرصت ها و روابط خود را به خاطر عدم کنترل احساسات و مدیریت خشم از دست نخواهید داد ... "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us